Newsroom
Friss Hírek
Project
Tervezet
Folklore
Folklór
Genealogy
Genealógia
 
  HAN: News/Event HAL List HAL: Hungary HIR Discussion AHFC Folk Museum (AHM)
   FOLKLÓR

> Bag
> Balladák
> Bodrogköz
> Csángó & Gyímes
> Délalföld
> Domaháza
> Dunántúl
> Felcsík
> Kalotaszeg
> Katona Dalok
> Küküllömente/Szászcsávás
> Marosszék
> Mezőkölpény
> Mezőség
> Mezőség Bonchida
> Mezőség Szék
> Other/Más
> Palóc
> Rábaköz
> Rimóc
> Sárköz
> Somogy
> Szatmár
> Székelyföld
> Szentbenedek
> Szlavonia
> Vajdaszentivány
> VeszpremMegye

Együttesek Honlapjai

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Related


   Objectives/Célkitüzések

· Increase exposure of the Hungarian Traditional Culture (HTC);
· Offer "on-line" planning, organizing, & disseminating of HTC events;
· Strengthen & facilitate a world-wide internet HTC community;
· Invite constructive discussions on HTC related topics;
· Promote & advance HTC world-wide.
/magyarul:/
· A Magyar Népi Hagyományok (MNH) ismertetése, leirása;
· A MNH -hoz kötött események tervezése, megszervezése és közzététele megsegítése az interneten;
· A MNH iránt érdeklődők internet közösségének erősítése és fejlesztése;
· A MNH -hoz kötött témák konstruktiv diszkutálása;
· A MNH promótálása világszerte.

2018 Február 23 (Péntek) - Alfréd, Jávorka névnapja Search for: in

Content of this page:
    A pünkösdi búcsú elé & Pünkösd Csíksomlyón
    Mit kell tudni a halotti torról

A pünkösdi búcsú elé & Pünkösd Csíksomlyón

Pünkösdi búcsú Csíksomlyón
Pünkösdi búcsú Csíksomlyón

Csíksomlyón búcsú 1567 elött is volt, amelyet a közeli falvakon kívül fleg
a moldvai csángók és a Tatros-völgyiek látogattak. Kiterjedését a
hitújításban buzgólkodóknak lehet köszönni. Csík vármegyében,
Fels-Háromszéken, Udvarhely megyében és a Marosmentén a szegényebb sorban
élk megmaradtak az si katolikus vallásban. Hogy kimozdítsák ket az ^Äavas"
régi vallásukból, 1567 kora tavaszán 9 Homoród- és Vargyas-völgyi
lelkipásztor elment Gyulafehérvárra János Zsigmond erdélyi fejedelemhez,
aki akkor már unitárius vallásra tért, és arra kérték a fejedelmet, hogy
vezessen hadjáratot a csíkiak ellen, akik ha jó szándékból nem akarnak
unitáriussá lenni, kényszerítsék rá hatalmi ervel. A fiatal fejedelem
kitért a kérés ell, ellenben egy fejedelmi pátenst adott át, amelyet Mikó
Ferenc csíkszeredai várkapitánynak címezve a következ barokkos
megfogalmazással hoztak el: ^ÄMeghagyom Kigyelmednek, hogy ezt a kilenc
viola-palántát a csíki földbe elültetni és öntözni meg nem sznjön." Mikó
megvendégelte a követeket, közben a vár udvarán kilenc gödröt ásatott, és
nyakig betemettette ket. Amikor tiltakoztak az elbánás miatt, akkor
megöntöztette. Estefelé azonban kiszedette ket, akik egyenesen Fehérvárra
mentek azzal a kéréssel, hogy most aztán hadsereggel vegyen elégtételt a
fejedelem a megaláztatásukért. A fejedelem ismét megtagadta a hadviselést,
ellenben fölhatalmazta ket, hogy szervezzenek sereget, és azzal támadják
meg a csíkiakat. Az egyik ott él oroszhegyi katolikus a szervezkedésrl
értesítette a szintén oroszhegyi származású István papot, aki aztán
fölkészült a fogadtatásra. Elssorban az alfalvi férfiakkal, lányokkal és
néhány közeli faluból toborozottakkal kivonult a Tolvajos-tetre és ott a
Csík felé vezet út két oldalán bevágatta és beborogatta a fenyket. Az
Udvarhely felé vezet részen azonban a bevágott fenyket állva hagyatta.
Megvárták, hogy a toborzott sereg fölvonuljon, akkor az alfalvi lányok
fáklyákkal a fenyket felgyújtották. Amikor az ég csapdából menekülni akart
a sereg, akkor Udvarhely felé is lezárt utat találtak, ahol viszont a
gyergyói férfiak botokkal ^Äsimogatták" a menekülket. Így haláleset egyik
részrl sem történt. Nem volt tehát csata, csak figyelmeztetés. Ezt
bizonyítja az is, hogy a legtárgyilagosabb Hóman-Szekf ötkötetes
történelemkönyvben említés történik egy ^Ö nem vallási jelleg ^Ö
hadjáratról 1562-bl, de a Tolvajos-tetirl egy szó sincs.

*

Egy kedves történet, szintén a búcsúval kapcsolatban. A múlt század
elején, amikor a fiatal gr. Majláth Károly püspök megtudta, hogy a
csíksomlyói pünkösdi búcsún a második, harmadik stb. helyért még össze is
verekedtek a gyergyói egyházközségek zászlóvivi, letiltotta addig a
búcsút, amíg békésen meg nem egyeznek a sorrendben. A gyergyóalfalviak
elsségét senki nem vonta kétségbe. A sorrendben hamar megegyeztek, és a
verekedések elmaradtak. Imecs Fülöp Jákó gimnáziumi igazgató, amikor
kanonok lett Gyulafehérváron, minden évben elkocsikázott a búcsúra. Mikor
már nehezére esett az ideutazás, maga helyett egy megbízottat küldött,
hogy az számoljon be neki a búcsú lefolyásáról. A megbízott épp arra a
búcsúra jött Fehérvárról, amikor a megegyezés megtörtént, és békés volt a
búcsújárás. Ekkor búsulta el magát az ids tusnádi származású kanonok, hogy
mennyire elgyengült a fajtája: még verekedni sem tud. JAKAB LÁSZLÓ ny.
plébános, Csíkszereda

Pünkösd Csíksomlyón
Több száz ezres tömeget várnak a magyarság zarándokhelyére
2003. június 5. 6:20
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=150364&rvt=119

Magyar Nemzet
Több száz ezres tömeget várnak a rendszerváltás után a katolikus magyarság legnagyobb zarándokhelyévé vált csíksomlyói pünkösdi búcsúra. „Mi senkit nem hívunk, de mindenkit szeretettel várunk” – mondta a Magyar Nemzetnek fráter Kapisztrán házfőnök, ferences rendi szerzetes, amikor az anyaországból érkező politikusok felől érdeklődtünk. Információk szerint az erdélyi magyarság legnagyobb ünnepén biztosan részt vesz Orbán Viktor volt miniszterelnök, a búcsún való részvételre pedig annyi magyarországi csoport készül, hogy a térségben már hetekkel ezelőtt nem lehetett a pünkösdi ünnepek idejére szállást foglalni.

A több mint háromszáz önkéntes által biztosított rendezvény ideje alatt a Kis- és a Nagysomlyó-hegyen a csíkszeredai polgármesteri hivatal nem engedélyezi a katolikus vallástól eltérő vallási szertartások megrendezését, és a nagy szárazságra való tekintettel a tűzrakást is tiltják.

A rendezvény (amelynek idei mottója: „Jézus anyja így szólt: Tegyetek meg mindent, amit csak mond”) péntek éjszaka virrasztással kezdődik a kegytemplomban.

A Hármashalom oltárnál megrendezett szombati ünnepi szentmisére (amelyen tavaly a becslések szerint háromszázötvenezer ember vett részt) a kordon a főpapsággal háromnegyed tizenegykor indul a kolostor főbejáratától.

Csángómise délután öttől a plébániatemplomban lesz, ugyanott tartják az esti ifjúsági misét és a hajnalig tartó virrasztást is. A keresztalják hazaindulásáig óránként lesz szentmise és folyamatos a gyóntatás és áldoztatás.

A csíksomlyói búcsún a hagyomány szerint nagy számban vesznek részt református és unitárius vallású magyarok, újabban pedig román anyanyelvű római és görög katolikusok is.

Lukács Csaba írása

 <  home top  /\ 

Mit kell tudni a halotti torról

by Komoróczy György
Tor szavunk a kutatók szerint talán a tokok tor- alapszavával azonos,
eredeti jelentése "bôséges, ünnepélyes lakoma" volt. Ma a tor szó
hallatán elsôsorban a halotti torra gondolunk, ez a fô jelentése, ezért
mondja a szófejtés, hogy a halotti tor kifejezés ôsi népszokáson alapuló
jelentésszűkülés eredménye. Ez az ôsi szokás indokolja rovatunk mai
témájának megválasztását, ugyanis számtalan esetben elhangzik ma városon
bíráló megjegyzés, ha az elhunyt hozzátartozói nem kínálják
gyásszertartás után a temetô kapujánál pálinkával és kaláccsal a
temetésen résztvevôket. A szóban forgó ôsi szokás gyökerei a pogány korba
nyúlnak vissza, amikor a temetési lakomával - torral - tulajdonképpen az
elhunytat vendégelték meg, mert hitük szerint az élôket a visszajáró
lélek nyugtalanítja, ezért annak étellel, itallal való megengesztelése
fontos az élôk számára. A kettôs lélek hite - ami feltehetôleg a pogány
magyarok körében is élt - igen régi jelenség. E hit szerint volt
testlélek és szabadlélek. Ez utóbbi a léleknek az ember testén kívüli
megjelenési formája...

A 16. században például a protestáns zsinatok ajánlották a híveknek, hogy
kerüljék temetéskor a babonás pompát és lakomát, a 18. században pedig
már helyhatósági rendeletek tiltották a költséges halotti torokat.
Röviden: költséges halotti tor ma is elô-elôfordul egy-egy székelyföldi
faluban is, és vidékrôl a városba költözöttek magukkal vitték a kínálás
mérsékeltebb szokását a halott emlékére. Tôsgyökeres városi polgár
azonban régóta nem rendez tort, még csak kaláccsal és pálinkával sem
kínál meg senkit temetés után. Egyszerűen szokásról van szó, nem pedig az
elhunyt emlékéhez való viszonyulásról.

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás