AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    HÍRES MAGYAROK
    FAMOUS HUNGARIANS

HÍRES MAGYAROK

Asbóth Sándor (1811–1868)
Asbóth Sándor (1811–1868)

Barnóthy Jenő (1904 – 1996)
Barnóthy Jenő (1904 – 1996)

Dékáni Árpád (1861 – 1931)
Dékáni Árpád (1861 – 1931)

P. Fényi Gyula S.J. (1845 – 1927)
P. Fényi Gyula S.J. (1845 – 1927)

Haraszty Ágoston (1812 – 1869)
Haraszty Ágoston (1812 – 1869)

Kemény János (1926 – 1992)
Kemény János (1926 – 1992)

Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842)
Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842)

Markovits Mária (1875 – 1954)
Markovits Mária (1875 – 1954)

Neumann János (1903 – 1957)
Neumann János (1903 – 1957)

Pattantyús Ábrahám Géza (1885 – 1956)
Pattantyús Ábrahám Géza (1885 – 1956)

Pulitzer József (1847 – 1911)
Pulitzer József (1847 – 1911)

Rózsa Miklós (1907 – 1995)
Rózsa Miklós (1907 – 1995)

Rubik Ernő, ifj. (1944 – )
Rubik Ernő, ifj. (1944 – )

Simonyi Károly (1948 – )
Simonyi Károly (1948 – )

Szilárd Leo (1898 – 1964)
Szilárd Leo (1898 – 1964)

Teller Ede (Budapest 1908 –)
Teller Ede (Budapest 1908 –)

Asbóth Sándor (1811–18 68)
* Keszthely – † Buenos Aires,
Argentina. Mérnök, a 1848-as Szabad ságharc ezredese; az amerikai polgárhá ború tábor nagya. USA-nagy követ Uru guay ban és Argentinában.
Elkészítette New York városren dezési ter vét és a híres Central
Parkot ő tervezte meg; ő alkal mazott először bitument járda bur kolásra.


Barnóthy Jenő (1904 – 1996)
* Kassa – † Chicago, Illinois, USA. Asztro-fizikus, egyetemi tanár. 1948-ban az Egyesült Államokba emigrált felesé gé vel, Forró Magda tudóstársával. Elő­szőr Lake Forest, Illinoisban fizikát tanítottak mind ket ten
(Barat College). 1955-ben egy rádio lógiai kutató eszkö zöket gyártó vállalat veze té­sével bízták meg mindkettőjüket. Barnó thy a Biomagnetic Re search Foun da tion elnöke, a Forro Science Co. igazgatója. Több szabadal ma van sugár zást kutató készülé kek gyártá sára. Több száz tudo má nyos írása jelent meg a koz mi kus sugár­zás, aszt ro-, atom- és biofi ziká val kapcso latban. Utol só, feleségével közösen írt, szak­cikke (What is Time) 1991-ben jelent meg. A kozmikus su gárzás jelen sé geinek megis me ré se terén – ami a világűr meg hódításának előfelté tele – mind ketten kitünő ered ményt értek el.


Dallos József (1905 – 1979)
* Magyarország – † London, Anglia
Orvos. Kidolgozta az élő szemről való minta készítésének eljárását, miután megtalálta a lenyomatfelvételhez szükséges angyagot. Kutatá sai alapján 1929-ben – elsőként – olyan kontakt lencséket lehetett gyártani, amelyek a szem alakjához idomultak, és ezáltal egész nap visel hetővé váltak. A folyadék nélküli kontaktlencsék is neki köszönhetők. Halála után a British Con tact Lens Association az évente meghirdetett díját Dallosról nevezte el.
A puha kontaktlencse kifejlesztése a magyar Győrffy István nevéhez fűződik.
Dékáni Árpád (1861 – 1931)
* Alsójára – † Borbánd
Erdélyi származású rajztanár, iparmű vész. Szen vedélyesen gyűjtötte és dol gozta fel a mag yar motívumokat. Új, eredeti, művészi, magyar var rott csipkét tervezett, a közis mert halasi csipkét. Magyarországnak addig nem volt saját varrott csipkéje. Dékáni elgondolásának és terve inek megvaló sulá sa, a halasi csipke, hama rosan kül földön is kedveltté vált. A vallás- és köz­oktatás ügyi mi nisz térium csipke varró tanfo lyamok szer vezé sével bízta meg. Ezzel elindult a mag yar házi ipari mozgalom.


Döme Lajos és Kézsmárki András
NYERSGUMI HULLADÉK FELDOLGOZÁ SA lett az 1999. év találmánya.
A találmány berendezés és eljárás vulkanizálat lan textil és acélszál erősítésű gumi hulladék újrahasznosítására. E megoldás alkalmazásával az ilyen hulladék 70%-a újra felhasználható gumi termékek előállítására. Ez az alko tás négy külföldi találmányi kiállításon két arany- egy ezüstérmet és egy különdíjat nyert.Dorogi István (* Magyarország, 1885 – ? )
Vegyészmérnök, feltaláló. 1924–1934 között kidolgozta a pneumatikus elvű gumilemezekből összetett és csákozott varratokkal összetartott alaktestek gépesített ipari termelését. Az eljá rást 52 magyar és 150 külföldi szabada lomban fektette le. Az általa kidolgozott megoldá sokat a korszerű gumiipari technológiában, mint játé kok, mentőövek, felfújható csónakok, stb. gyár tásá nál széles körben alkal­mazzák.


P. Fényi Gyula S.J. (1845 – 1927)
* Sopron – † Kalocsa
Asztrofizikus, jezsuita szerzetes, a Haynald-obszervatórium igazgatója Kalo csán. A Nap-protuberanciák jelentőségének első értékelője. Bizonyítja, hogy a nap-protu­beranciák gyakori sága a napfoltok szerint válto zik. Légkör tani és geofizikai vizsgálatai szintén jelentő sek. A Hol don krátert neveztek el róla.


Greguss Pál (* Budapest, 1921 – )
Vegyészmérnök, fizikus. A Deep Space program keretén belül kilőtt űr szon da műszerei között található Greguss Pál találmánya, a Pál-optika néven ismert panoramikus gyűrűs lencse. Azt a panoráma képet, amit a Sojourn er kamerája 6000 felvételből állít össze a Pál-optika egy felvétellel tudja készíteni. A 360 fokos látást biztosító optikai lencse pontos helyzetmeghatá rozó műszerként használható, mivel egyidejűleg rálátása van a Földre, a Napra és a csillagokra.


Haraszty Ágoston
(1812 – 1869)
* Futak – † Corinto, Nicaragua
Földbirtokos. Az amerikai szőlő kultúra megala pítója, a Kali forniai Bor Atyja. Beve zette a Zin fandel és az Alexandriai Musko tály szőlőfajtá kat. 1861-ben 100 000 szőlő vesszőt impor tált Európából, az 1,400 fajta közt Tokaji szőlőt is. Az 1862-ben megjelent könyve a borászat ról, borké szítés ről, mező- és kert gaz daság ról a 20. század ban is hos szú ideig a borkészítés angol nyelvű szakte kin télye maradt.Kaposy Mór (1837 – 1902)
* Kaposvár – † Bécs, Ausztria
Orvos, bőrgyógyász. A rosszindulatú daganatok és nemibetegségek terén végzett kutatásai jelen tősek. A Sarcoma indiopathicum multiplex hae morrha gicum (1872) rákos betegség meghatáro zása ma Kaposy's sarcoma néven ismeretes és az AIDS betegséggel kapcsolatban gyakran említik. Az általa felfedezett és róla elnevezett bőrráknak ez a formája ugyanis sokszor az AIDS első tünete.


Kemény János (1926 – 1992)
* Budapest – † Etna, NH, USA
Matematikus, egyetemi tanár. 1940-ben az E gyesült Államokba került. 17 éves korában behivták katonának és mint matematikust a Manhattan Terv osztották be, mely terv az atomenergia kutatásával foglalkozott. A Dart-
m outh College matematika tanszékének vezető je, majd 1970–1981 között a főiskola elnö ke. Társ-feltalá lója a BASIC com puter nyelvnek, ezért a micro computer atyjának nevezik. 1983-ban True Basic Inc. néven saját vállalatot alapí tott. Az e-mail is Kemény ötlete volt.


Manhattan Terv
1939-ben Szilárd Leo és Teller Ede megkérték Einsteint, hogy hívja fel Roo sevelt elnök figyel mét arra, hogy német tudósok biztos foglalkoz nak egy atom bomba előállításának gondolatával. Einstein német levelét Teller angol ra fordí totta és személyesen vitte el a Fehér Házba. Néhány hét múlva elha tározták az atomkutatás megindí tását – Manhattan Terv néven. A Tervben résztvevő tudósokat egy öttagú atomfizikusokból álló kutató csoport irányította, melynek feje az olasz Fermi Enrico volt, a többi tagja Fermi híres űrlakói, akiket magyarok nak neveznek: Neumann János dr., Szi lárd Leo dr., Teller Ede dr. és Wigner Jenő Pál dr. A Manhattan Terv kiválóan sikerült, felfe dezték a atommaghasadás lánc reakcióját, működni kezdett az első atom reaktor és megépült az atombomba. Amikor a kutató csoport meg tudta, hogy az amerikai hadvezető ség atom bombát készül Japánra le dobni, több tudóstársukkal együtt tiltakozó levelet küldtek Tru man elnöknek, de ered ményt nem értek el.


Kertész André /Andor/ (1894 – 1985)
* Budapest – † New York
Világhírű fényképész. A fényképtudósítás egyik alapítója. Már 1912-ben riport-képeken örökí tette meg a mindennapi utcai életet és az embe reket természetes környezetükben. 1925-től Párizsban és 1936-tól New Yorkban élt és dol gozott. Úttörője volt a kisformátumú fényképe zőgépek haszná latának elterjesztésé ben. Egész életében szinte kizárólag kis gépek kel dol gozott. Kertész teljes egészében magánú ton tanulta a fényké pezést és amatőrnek tartotta magát: „A matőr vagyok, és amatőr akarok ma radni éle tem géig. A fénykép szépsége a rápecsételt igaz ság ból ered. Ezért véde kezem minden fajta szak mai fortély és bravúr ellen...”Kliegl József (1795 – 1870)
* Baja – † Budapest
Gépész, feltaláló. Szerkesztett betűszedőgépet billentyűszerkezettel (18 40), számo lógépet, aragtógépet, hegyi pályára alkalmas gőzmoz donyt, mely a rézsutos pálya minden pontján megállítható; egysínű vasutat, mely sínjét magá val hordja; zongorahang jegyzőgépet (1856), mely a zon gorán leját szott – improvizált – zene­szerze ményről azonnal kottát készített.Kőrösi Csoma Sándor
(1784–18 42) * Kőrösfalva, –
† Dar jee ling, India. Nyelvtu dós, világjáró. Gyalog elindult Ázsi á ba, hogy a magya rok őshazá ját és ős törté neti forrá sokat keressen. 20 nyel ven be szélt. 16 euró­pai és keleti nyelven állított össze szójegy zé ket. Elképzelhe-
tetlen nélkülözé sek árán, láma kolos torokban tanul ta és rakta le a tibeti nyelvészet alapjait. Elké szítet te a világ első tibeti nyelv ta nát és a tibeti-angol szótárt. A keleti nyelvé szet történe tében úttörő jelentőségű Calcuttában meg je lent két műve: Grammar of the Tibet an Language, és Essays to wards a Dic tionary Tibet an and Eng­lish. Halála után jelent meg szanszk rit-tibeti-angol szótára. 1982-ben Bu da pesten felavatták Eu rópa első buddhista emlékmű vét, a Csoma-stupát.


Markovits Mária (1875 – 1954)
* Kiskunhalas – † Kiskunhalas
Hímvarró, iparművész. Dékáni Árpád művészi magyar csipke terveit a ha gyo mányos, évszáza dos módszerekkel nem lehetett elkészíteni. Markovits Mária érdeme, hogy a tervek valósággá válhattak. Eredeti, teljesen új, egyedülálló technikát dolgozott ki a halasi csipke varráshoz. Sok csipkevarró nemzé de ket nevelt. A világ-hírű, teljes egészé ben kézzel var rott halasi csip két ma Kiskun halas aranyá nak neve zik.


Neumann János (1903 – 1957)
* Budapest – † Washington, DC Mate matikus, ve gyészmér nök, fizikus, a logi kus és gyors gon dolkodás legendás szimbolu ma, akit tudóstársai így jelle mez tek: A legtöbb tudós azt fedez fel, amit tud, Neumann azt, amit akar.
23 éves korában már egye temi tanár. Lefekteti a kvantum me chanika matema tikai alapjait. Meg alapozza a mate ma tika új ágait, megteremti a játékelméle tet és annak gazda sági alkal ma zását, kifejleszti a folytonos geometria elméle tét. A II. világ háború alatt a fegy veres erők tanácsadója, tagja a Man hattan
Tervnek, részt vesz az első atom bom ba megépí tésének prog ram jában. Az atom és hid rogén bomba kísér leti robbantá sai nál keletkezett lö késhullámok tanul mányozásá­nál a bonyo lult mate matikai ös sze függések ki számí tása végett gon dolt a nagyse­bessé gű elek t rónikus szá mító gépek kifejlesztésé re. Tőle szár maznak a szá mító gép logikai ter vezé se és alap vető gondola tai, mint a kettes szám rend szer alkalmazá sa, memó ria, prog ram táro lás, utasí tásrend szer. 1955-ben az ötta gú Atom energia Bizottság tag jává nevez ték ki. Az atomenergiá val kap csolat ban figyelmezteti a szená­tus külön bizott ságát a következő „nyilat kozattal”: Az atomfizika felelőt len, vagy otrom­ba politiká val kombi nálva már ebben a pillanat ban is képes borzalmas sebe ket ejteni a társadalom ban. Még valame lyes fejlődés, ... és a fizika és poli tika ugye nezen kom­biná ciója lakhatat lanná változ tatja a föld felszínét...


Pattantyús Ábrahám Géza (1885 – 1956)
* Selmecbánya – † Budapest
Gépészmérnök. 1907-től haláláig tanított a budapesti Műegyetem elektrotechnikai, majd gépészszerkezettani tanszékén. Mérnök ge nerációk nevelője, a „Pattantyús-isko la” megte rem tője volt. 13 szak- és tan könyvet és 150 szakdolgozatot írt. A du­gattyús szivattyúk lég üstjének mé rete zésére kidolgo zott eljá rása az egész világon Pattan tyús-módszerként ismere tes.


Pávlics Ferenc (1928 – )
* Balozsameggyes –
Gépészmérnök. Dolgozott mint kutató az ame rikai hadsereg detroiti tank gépkocsi szertár pa rancs nokságánál, a General Motors védelmi kutató-labo ratóriu mában, a Santa Barbara művek eletronikai részlegénél. Kutatási területe a mellékúti járművek fejlesztése, a Hold felszí nére szánt járművek alkalmazásának vizsgálata. Kidolgozta a NASA részére, a világtör ténelem első földön kívüli terepjáró gépkocsiját, az 1969-es Holdra szálláskor hasz nált hold autót. Ezt fejlesztette tovább az amerikai űrhajózási Hiva tal Pavlics vezetésével. Ez a Jövevény-nek neve zett autó 1997-ben szállt le a Mars-ra a Nyom kereső űr szondával.Pécsi Eszter (1898 – 1975)
* Kecskemét – † New York, USA
Statikus. Ő készítette a margitszigeti fedett uszoda szerkezeti tervét és Bu da pest első vas szerkezetű magasházát (Fiumei úti baleseti kórház). 1957-ben elbocsátották állásából, el hagyta Magyarországot. Egy évig Bécsben dol gozott. Ő tervezte meg a város első többe mele tes parkolóházát. 1958-tól New Yorkban dolgo zott. Ő volt a statikusa az első vasbeton vázas felhőkar colónak (Hotel Americana) és a Co lumbia Egyetem tanárok számára ké szült két toronyhá zának. Mind három munká jáért meg­kapta New York váro sától „az év legjobb statikai terve” díjat. A New York-i Egyetem több épüle té nek volt statikus tervezője. Különle ges alapo zási módszert fejlesztett ki a Hudson folyó partján épülő toronyházakhoz, ezért 1965-ben az év legjobb statikusa lett.

Pulitzer József (1847 – 1911)
* Makó – † Charleston, USA. Újságíró, lapszerkesztő. A mod ern új ságírás úttö rője; a Pulit zer díj megala pí tója; gyűj tést szerve zett a new yorki Sza bad ság-szo­bor talap zatá nak felál lítá sára. Az általa létesített alapít vány fe dezi a szo bor kivilá gítását a mai napig.


Rózsa Miklós (1907 – 1995)
· Budapest – † Los Angeles, USA. Zeneszerző, karmester.
7 éves korában lépett fel először a nyil vánosság előtt saját szerze mé nyé vel. Komoly zenéjét euró paszerte megismer ték. 1937-től kezdett filmzenét írni. Először a Lon donban élő magyar Korda
Sándor filmren dező vel, majd 1948-ban Holly woodban a Met ro-Goldwyn-Mayer filmstu dióval kötött szerződést. 40 év alatt 93 filmhez, köztük Holly wood leghí­resebbjeihez, írt zenét (El Cid, Ben-Hur, Quo Vadis, Dzsu ngel k önyv...). Egyi dejüleg 20 évig tanított filmzene szer zést – első ként az USA-ban – a Dél-Kali for niai Egye te men. Komoly zenéjét az egész világon játszák. Rózsa volt az egyetlen zeneszer ző, aki 1956-ban zenei darabbal meg emlé kezett a Sza badság harcról (Nyitány a Szim­fonikus hangver senyhez).


Rubik Ernő, id. (1910 – 1997)
* Pöstyén, Felvidék – † Budapest
Id. Rubik Ernő volt a legismertebb magyar repülőgéptervező mérnök. 1935 és 1987 között 31 különböző tipusú vitorlázó- és sport repülőgé pet terve zett, világviszonylatban is jelentős sza ba dalmait alkal maz va. A könnyű és olcsó meg ol­dások aluminiumötvözetből készültek.Rubik Ernő, ifj. (1944 – )
* Budapest –
Építész, tárgytervező. Több logikai játék alkotó ja, a leghíre sebb a Rubik koc ka vagy Bűvös kocka (1974), melynek kedv elői egyesületeket, verse nye ket, világ­bajnokságokat szervez nek. A Bűvös-kocka bevonult a New York-i Mod ern Művészetek Múze umába.


Schick Béla (1877 – 1967)
* Boglár – † New York City
Gyermekorvos. A világhírű Schick-test felfede zűje, amely megállapítja a diph tériára való fogékonyság fokát. Clemens von Pirquet-tel közösen felfe dezte az alergia orvostudományát A biz tonságos borotvapenge feltalálója.Simonyi Károly (1948 – )
* Budapest, Hungary
Számítógép programozó. A világ leg nagyobb software cégé nek, a Micro soft nak vezető ter ve zője az 1980-as évek eleje óta. Simonyi tervezte a Win dows, Word for Windows és Excel prog ram mo kat. A híres és programo zók részére hasznos Hungari an notation beve zetése is az ő nevéhez fűződik.


Szilárd Leo (1898 – 1964)
* Budapest – † La Jolla, CA, USA. Atomfizikus, biofizikus. Teller Edével felhívta Einstein és Roosevelt elnök figyel mét az atom hasadás kato nai alkal mazá­sának lehetőségére. Tagja az atom energia kutatásával foglal koz ó Manhat tan Terv tudóscso port já nak. Szilárd nevé hez fűző dik az első atommaghasa dás lánc reak ciójának kivál tása urá nium és grafit kombinálá sával. Ő használta először a plutóni umot az atomrekció előidézé sére. Meg ter vezte és Fermi vel megépí tette az első atom reak tort. Egész életében elle ne volt, hogy az atome ner giát kato nai célokra használ­ják, ennek érde kében meg szer ve zett egy hábo rú ellnes tanácsot Coun cil to Abol ish War címen. A II. világhá bo rú után bi oló giá val fog lalko zott, a fizika elvont mód szereit az élet alap problé májára alkal mazva. A rák kezelésére új gyógyászati módot dolgo zott ki, a radioterá piát. Szilárd Leót a biofizika atyjá nak tekintik.

Teller Ede (Budapest 1908 –)
Atomfizikus. Fő kutatási terü lete a termonukle áris reakció. Tagja volt az atom energiát kutató Manhattan Terv tudós csoportjának. Résztvett a nuk leá ris lánc re­akció és az első atombomba kifejlesztésében. Vezető szerepe volt az ameri kai hidrogén bom ba megépítésében
(1952). Őt nevezik a „hidro gén bomba atyjá nak”. Fontos szere pe volt a tenger­alattjárókról kilőtt rakéták kifejlesztésé ben és a Star Wars (az Egye sült Államok rakéta védő rendszere) megfo gal mazá sában. Az erősen antikom munista Teller tudo má nyos mun kája az atom robba nószerek terén lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Álla mok békés úton meg nyerte a Hideg Hábo rút és hogy a Szov jet únió összeom lott.
Teller Ede 1991-ben Pakson azt mondta: új jeles felfedezése, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.


Újsághír

Bodó Zsófia (Budapest) és Gaál Bernadett (Hó dmezővásárhely) 15 éves középiskolás ma-gyar lányok résztvehetnek a NASA Mars-kuta tási prog ram jában. A Plane tary Society nevű nem zetközi szervezet pályázatán saját kor cso portjuk ban a legjobb dolgozatokat készítették. A pályá zatra 44 országból tízezer fiatal jelentke zett. A győztesek: 1-1 ameri kai, brazil, lengyel és tajva ni, 3 indiai és a 2 magyar lány. A két 15 éves diák lány hamaro san a kaliforniai San Die goban lévő irányítóköz pontban kapcsolódhat be a Mars kutatásba. Részt vehetnek a Mars Glob al Sur veyor űrszonda által a Földre küldött képek kielem zésében, sőt maguk is vezérelhetik a szo n da távirányítású kameráját. Feladatuk a le szálló hely kijelölése egy majdani – várhatóan 2011-ben induló küldetés számára.
(Amerikai Magyar Népszava, 2001. február 23.)

 <  home top  /\ 

FAMOUS HUNGARIANS

Sándor Asbóth (1811 – 1868)
* Keszthely, Hungary – † Buenos Aires, Argen ti na. Asbóth was a colonel in the Hungarian Free dom fight of 1848-49, a marshall in the Ameri can Civil War and a US ambassador to Uru guay and Ar gentina.
An engineer, he prepared the city plan for Man hattan and designed Central Park and was the first to use bitumen to cover side walks.
Jenő Barnóthy (1904 – 1996)
* Kassa, Hungary – † Chicago, Illinois, USA
Professor Barnóthy, astro- and nucle ar physicist, emigrated to the United States with his wife and fellow scientist, Magda Forró in 1948. They first taught physics at the Barat College in Forest Lakes, Illinois. In 1955, they were comm isi oned to direct a compa ny which manufac tured radiologi cal research equipment. Barnóthy became president of the Biomag netic Research Foundation and director of the Forro Science Co. He held numer ous patents regard ing the manufacture of equip ment for the explo ration of radiation. Sev eral hundred of his scientific articles were published re­garding cosmic radia tion, astro-, nuclear- and biophys ics. His last article, co-authored with his wife (What is Time?) was published in 1991. Both Barnó thy's and Forró's achi­evments were outstanding in re search ing the phenom e na of cos mical radiation – a prerequisite for conquer ing the uni verse.


József Dallos (1905 – 1979)
* Hungary – † London, England
Dallos, a physician, developed the process for preparing molds from the living eye after dis covering the necessary materials. It was his research, that made the manu­facture of contact lenses which fit the shape of the living eye possi ble for the first time in the world in 1929. Such lenses could be worn all day. Dallos creat ed the fluid less contact lens as well. In 1937 he moved to London and worked there. Since his death in 1979, the British Contact Lens Association anual ly dis trib utes awards named after Dallos.
The Hungarian István Győrffy is credited with the development of the soft contact lense.


Árpád Dékáni (1861 – 1931)
* Alsójára, Transylvania, Hungary – † Bor bánd, Transylvania
Dékáni, art teacher and designer, pas sionat ly collected and cataloged Hungarian motifs. He designed a new, original and artistic Hun garian needlepoint lace, the well-known Halas Lace. It was the first characteristically Hungarian nee dlepoint lace. The realization of Dékáni's con ceptions and de signs, the Halas Lace, soon became popular abroad. Hun gary's Department of Religion and Education commisioned Dékáni to organize lace making cours es. With this, the Hungarian handicraft movement took its begin ning.


Lajos Döme and András Kézsmárki
Invention of 1999!
In 1999 Döme and Kézsmárki invented a meth od for the utilization of raw rubber wastes. This was accomplished by separating reusable un cured rubber from its reinforcement, using a mechanical procedure and a new machine. By applying this method, 70% of rubber wastes could be reused in manufacturing rubber prod ucts. This invention won two gold, one silver medal and a special award at four international exhibitions for inven tions.

István Dorogi (* Hungary, 1885 – ?)
Dorogi was a chemical engineer and inventor. Between 1929 and 1934, he developed a process for the industrial mass production of inflatable formes/figures made of rubber. For this proce dure he obtained 52 Hun garian and 150 inter national patents. The solutions and methods he devel oped are widely used in the modern rub ber industry to manufacture inflat able toys, boats, life-savers, etc.


P. Gyula Fényi, S.J. (1845 – 1927)
* Sopron, Hungary – † Kalocsa, Hungary
P. Fényi, astro-physicist and Jesuit friar, was the director of the Haynald Observatory at Kalocsa, Hungary. He was the first to rec ognize the impor tance of solar protuberanc es. Fényi proved that the frequency of solar protuberanc es varies according to the num ber of sun spots. His meteo rological and geophysical studies were also significant. A crater on the moon was named after him.


Pál Greguss (* Budapest 1921 – )
Greguss, chemical engineer and physicist invent ed the Pál-Optic. This invention is a panoramic lens and is among the instru ments of the space probe launched within the Deep Space Program. While it takes the Sojourn er 6000 photographs to assemble a panorama picture, the Pál-Optic is able to do so in ONE. This lens provides a 360° vision of the Earth, the Sun and the Moon simultaneously, and therefore it can be used to deter mine the exact location of the space probe.


Ágoston Haraszty (1812 – 1869)
* Futak, Hungary – † Corinto, Nicaragua
Haraszty, landowner, was the founder of the Am erican grape culture, and is identified as the Father of California Wine Industry. He intro duced the Zin fan del red wine grape and the
Muscat of Alexandria. In 1861 he import ed 100 000 grapevines from Eu rope. The world famous Hun garian Tokaj grapes were among the 1,400 varieties. His book, pub­lished in 1862: Grape Culture, Wines and Wine Making with Notes upon Agriculture and Horticul ture, remained the wine making classic authority in the English language for a century. Haraszthy also invented an effi cient gold refining process.


Mór Kaposy (1837 – 1902)
* Kaposvár, Hungary – † Vienna, Austria
Kaposy, physician and dermatologist, conduct ed significant research in the fields of malignant tumors and veneral diseases. He determined the Sarco ma indiopathicum multiplex haemorrhagi cum (1872), known today as Kapo sy's Sarcoma, a cancerous sarcoma often associated with AIDS. This form of skin cancer is often the first symptom of AIDS.


János Kemény (1926 – 1992)
* Budapest – † Etna, New Hampshire, USA
Kemény, mathematician and professor, moved to the United States in 1940. He was drafted at the age of 17, and as a brilliant mathematician was as signed to the Manhattan Project, a pro ject which was designated to research nuclear ener gy. He chaired the mathe matics department at Dart mouth College, and from 1970 to 1981 he was the president of this school. He is the co-inventor of the BASIC programming lan guage, and is there fore considered the father of microcomputing. In 1983 he founded his own company, named True Basic Inc. He was first to introduce the idea of e-mail.


Manhattan Project
In 1939 Leo Szilárd and Edward Teller asked Einstein to alert President Roosevelt that Ger man scientists were probably constructing an atomic bomb. Teller translated Einstein's Ger man letter into English and brought it to the White House personally. In a few weeks, the Manhattan Project sci entific team started nu clear research under the direction of five nucle ar physicists, headed by the Italian Enrico Fer mi. The others were Fermi's famous Martians, otherwise known as Hungarians: dr. John von Neumann, dr. Leo Szilárd, dr. Edward Teller and dr. Eugene Wig ner. The results of the Manhattan Pro ject were outstanding: the chain reaction of atomic fission was discovered, the first nuclear reactor began working and the atomic bomb was built. When the research group learned that the Supreme Com mand of the Unit ed States planned to drop an atomic bomb on Japan, they sent a letter of protest to presi dent Tru man, together with several fellow scientists, but to no avail.


André Kertész (1894 – 1985)
* Budapest – † New York
Kertész, world famous photographer, was one of the founders of photo jour nalism. Already in 1912, he documented life on the streets and people in their natural environments with pho tographs. He lived and worked in Paris from 1925 and in New York from 1936. Kertész pioneered in the popu lariza tion of the use of the small format camera. He worked almost exclusively with small cameras throughout his life. Completely self taught, Kertész always consid ered him self an amateur: I am an ama­teur and I intend to remain an amateur for the rest of my life. The photograph gets its beauty from the very truth with which it is stamped. This is why I guard myself against any kind of profes sional trickery or virtuosity...


József Kliegl (1795 – 1870)
* Baja, Hungary – † Budapest
As a mechanical engineer and inventor, Kliegl had countless inventions. Some of these are: a typesetter with keyboard (1840), calculator, harvest ing machine, a steam locomotive that could be used on mo un tainous terrain and could be stopped at any point of an inclined track; a mono rail which transported and laid its own rail tracks, and a musical nota tion record ing machine (1856). This last inven tion was a machine atached to a piano, which immediately wrote down the notes (improvised composi t ions) struck on the piano on a paper roll con veyed by a clock machinery.

Sándor Kőrösi Csoma (1784 – 1842)
* Kőrösfalva, Transylvania – † Darjeeling, India
Kőrösi Csoma, a linguist, globetrotter and ex plorer, studied oriental languag es in Göttingen, Germany. He set out on foot to Asia, to find the ancient homeland and origins of the Hun garians. He spoke 20 languages and com piled a glossary of 16 European and Oriental languag es. Suffering un imag inable privations, he lived and studied in lama monasteries and laid down the founda tions of the Tibetan language. Kőrösi Csoma prepared the first grammar in dex of the Tibetan language and the first Eng lish-Tibetan dictio nary. Two of his works were published in Calcutta, India: Grammar of the Tibetan Lan guage, and Essays towards a Dictio nary Tibetan and English. These works are re garded as mile stones in Orien tal linguistics. His San skrit-Ti betan-English Dictionary was pub lished after his death. The first Buddhist monu­ment of Europe, the Csoma-Stupa was unveiled in Bu dapest in 1982.

Mária Markovits (1875 – 1954)
* Kiskunhalas – † Kiskunhalas, Hungary
Árpád Dékáni's artistic Hungarian Halas Lace designs could not be made with the centuries old, traditional methods. It was Mária Marko vits, embroi derer and artist, through whom Dékáni's designs became reality. Markovits developed a new, unique and original technique of needle-point ing for the Halas Lace. She educated generations of lace embroiderers. The world famous Halas Lace, which is entirely handmade, is also known as the Gold of Kiskun halas.


John von Neumann (1903 – 1957)
* Budapest, Hungary – † Washington, DC
Von Neumann, mathematician, chemist and physicist, is the legendary sym bol of quick and logical thinking. His fellow scientists character ized him this way: Most scientists invent what they are able to, Neu mann (invents) what he chooses to. At the age of 23 he was already a uni versity professor in Berlin, Germany. He laid down the mathematical foun dations of quantum mechanics and new branches of mathematics, con ceived the theory of games and its economic application, and developed the theory of contin u ous geometry. During and after World War II, von Neu­mann served as a consultant to the armed forces. He took part in the devel opment of the first atomic bomb as a member of the Manhattan Project scientific team. Compli­cated mathematical relationships had to be calcu lat ed in study ing the shock waves produced by testing the atomic and hydrogen bombs. This led von Neu man to develop a high speed elec tronic com puter. He in vented the logical basic con cepts of the com puter, such as the binary code – the basic element of modern com puter opera tions – memo ry, program stor age and the com mand system. In 1955, he was ap point ed to the Atomic Energy Commission. He gave the fol lowing warning regarding atomic energy to the senate subcommittee: The combination of nucle ar physics with irre sponsible or rude poli tics is already able to cause terrible wounds in society. With even the slight est progress, ... this same combina tion of physics and politics will turn the Earth uninhabit able.


Ábrahám Géza Pattantyús (1885 – 1956)
* Selmecbánya, Hungary – † Budapest
Pattantyús, mechanical engineer, taught at the Technical University of Buda pest from 1907 to his death at the departments of electrotechnics and me chanical and structural engineer ing. Pattantyús was the educator of genera tions of engineers and founder of the so-called „Pattan tyús School”. He wrote 13 technical books and 150 technical articles. The process of design for sizing the airtank for reciprocating cylinder pumps is known throu ghout the world as the Pattan tyús-method.


Ferenc Pávlics (1928 – )
* Balozsameggyes, Hungary –
Pávlics, mechanical engineer, worked as a re searcher at the headquaters of the armored vehicle arsenal of the US army in Detroit, at the de fense research laboratory of General Motors and at the electron ics division of the Santa Barbara Plant. He conducted research regarding the improve ment of vehi cles designed to travel on rough terrain and the use of vehi cles de sign ed for travel on the surface of the Moon. He developed for NASA the first vehi cle in history which traveled on extraterres trial terrain, the moon rover, used on the Moon by the Apollo 11 expedition in 1969. The rover, known as Newcomer, was improved by NASA under Pávlics' direc tion, and land ed on Mars in 1997 with the space probe named Trailfinder.

Eszter Pécsi (1898 – 1975)
* Kecskemét, Hungary – † New York, USA
Eszter Pécsi, structural engineer, was the first woman to receive a de gree in engineer­ing in Hungary (1920). She prepared the structural design for the indoor swimming pool on St. Mar git Island (Budapest, Hun gary), and the first iron-framed tall building of Budapest, the Hos pital on Fiume út. In 1957 she had to leave Hungary, and worked in Vienna, Austria for a year where she designed the city's first multi-level parking garage. From 1958 she lived and worked in New York. She was the structural designer of the first rein forced-concrete skyscra per (Hotel Americana) and two skyscrapers erect ed for the professors of Columbia Univer sity. For these three works, Pécsi received the year's best structural engineering design award from New York City. She was also the structur al designer of numerous buildings of New York University. She developed a special method to prepare the site of the foun dation for the sky scra pers along the Hudson River, for which she was named the best structural engineer of the year.


Joseph Pulitzer (1847 – 1911)
* Makó, Hungary – † Charleston, SC, USA
Pulitzer, journalist, editor and pioneer of mod ern journalism, founded the Pulitzer prize. He organized a collection for the erection of the base of the Statue of Liberty in New York. The fund he started covers the expenses for the statu e's lighting even today.Miklós Rózsa (1907 – 1995)
* Budapest, – † Los Angeles, CA, USA
Rózsa, composer and conductor, publicly per for med his first original com position at age 7. The classical music he composed was known through out Europe. Rózsa began to write film scores in 1937. He signed contracts first with Sándor Korda, a Hungarian producer, living in London, England, then with the Metro-Gold wyn-Mayer movie studio in Hollywood in 1948. Dur ing his 40 year career he wrote scores for 93 motion pictures, including Holly wood's most well-known movies, such as El Cid, Ben Hur, Quo Vadis, The Jungle Book, Spell bound, etc. Simultaneously, he taught film music com posi tion for 20 years at South California Uni versity, which was the first such course in the USA. His classical music is performed through out the world. Rózsa was the only composer who com memorated the 1956 Hungari an Freedomfight with an Overture to a Symphony Concert.

Ernő Rubik, Sr. (1910 – 1997)
* Pöstyén, Hungary – † Budapest
Rubik Sr., mechanical engineer, was the most famous Hungarian air plane designer. Between 1935 and 1987 he designed 31 different types of sailing and sport airplanes, using his own pat ented inventions. These inven tions are signifi cant through out the world. By using alumi num alloys he was able to design lightweight and inexpensive airplanes.


Ernő Rubik, Jr. (1944 – )
* Budapest, Hungary –
Rubik, architect and designer, created sever al logic games, the most fa mous one being the Rubik's Cube or Magic Cube (1974). Enthusi asts of the cube have orga­nized clubs, contests and world championships. The Rubik's Cube
has entered the Museum of Mod ern Art in New York City.


Béla Schick (1877 – 1967)
* Boglár, Hungary – † New York City
Schick, pediatrician, discovered the world fa mous Schick Test, which deter mines the de gree of susceptibility to diphteria. He co-discov ered with Clemens von Pirquet the new medical science of allergy. He was also the inventor of the Schick safety razor blade.


Charles Simonyi (* Budapest 1948 – )
Simonyi, computer programer, has been head design er of Microsoft (the world's largest soft ware com pany) since the early 1980's. Simonyi de signed such programs as Windows, Word for Windows, and Microsoft Excel. He also intro duced a program identifier naming convention, the well known Hungar ian notation. This is quite useful and valuable and helps progra m mers produce better code faster.Leo Szilárd (1898 – 1964)
* Budapest – † La Jolla, California, USA
Szilárd, nuclear- and biophysicist, and with Edward Teller called the atten tion of Einstein and president Roosevelt to the possibility of military use of nuclear fission. Szilárd was a mem ber of the Manhattan Project scientific team, which dealt with the research of nuclear energy. The development of the chain reaction of nu clear fission by combining uranium with graph ite is associated to Szilárd's name. He was first to use plutonium to bring about an atomic reaction. He designed and built together with Fermi the first nu clear reactor. Throughout his life, Szilárd was against the military use of nu clear energy. Ther efore he found ed an anti war coun cil called Council to Abolish War. After World War II his main interest was in biology. He adap ted the theoretical methods of physics to the use in every day life. and developed ra dio­therapy, a new method for treating can cer. Leo Szilárd is known as the father of biophysics.Edward Teller (Budapest 1908 – )
Nuclear physicist Teller's main field of research is thermonuclear reaction. He was a member of the Manhattan Project scientific team, and took part in developing the nuc lear chain reaction and the first atomic bomb. He also had a lead ing role in the building of the American hydro gen bomb (1952), and is therefore called the father of the hydro gen bomb. He had an impor tant part in the devel opment of subma rine tor­pe does and the formulation of Star Wars (the Unit ed States missile defense sys tem). Teller is strongly anti com munist and his scien tific work regarding nuclear explosives signifi cantly con trib uted to the United Sta tes' peac eful victory of the Cold War and col­lapse of the Soviet Union.
During a visit to Paks, Hungary in 1991, profes sor Edward Teller spoke about his new discov ery, according to which there is only one language, and that is Hungarian. (Mai Nap, Budapest, 1991 .9.)


News

Two fifteen year old Hungarian girls, Zsófia Bodó of Budapest and Berna dett Gaál of Hód mezővá sárhely, will be part of NASA's Mars-exploration pro gram. They reached the highest results in their age group in a competi tion orga nized by the Plan etary Society, an international organization. Out of the 10,000 youths from 44 countries who ap plied, there were only 9 win ners: 1 Amer i can, 1 Brazilian, 1 Pole, 1 Taiwan ese, 3 Indians, and the 2 Hungarian girls. They will soon join the Mars exploration in the com mand center in San Die go. They will take part in the analysis of the photo graphs taken by the Mars Glob al Surveyor space probe, and will even be able to direct the space probe's remote con trol led camera. Their task is to deter mine the land ing site for a future expe dition in 2011. (American Hungarian People's Voice, 2-23-2001)A FORDÍTÓK / THE TRANSLATORS

Felsővályi Klára
Kertész Kinga
Sziráki Dorottya

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás